Anamorph

  • نسخه 1.8.0
  • 191.3 MB

توضیحات

نقاط بی‌شکل و پراکنده را در فضای سه‌بعدی چرخانده و شکل مد نظر هر مرحله را بسازید.