شناسایی دستگاه گزینه «نصب پروفایل» و سپس Allow را بزنید، به اپلیکیشن Settings در هوم اسکرین گوشی مراجعه کرده و پروفایل نصاب پرو را برای شناسایی دستگاهتان نصب کنید.